اسفند ۸, ۱۳۹۵

انواع گیربکس‌ ھای اتوماتیک

گیربکس‌ در اصفهان با توجه به فراگیرشدن انواع خودروھای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و لزوم آشنایی با انواع گیربکس‌ ھای اتوماتیک، گزارش مذکور در […]